سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه گر تا سال 96


بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سطح توانگری شرکت های بیمه را در سال 1396 اعلام کرد که بر اساس آن 14 شرکت در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند و می توانند از عهده ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران برآیند.

شرکت بیمه نسبت توانگری 1391 نسبت توانگری 1392 نسبت توانگری 1393 نسبت توانگری 1394 نسبت توانگری 1395 نسبت توانگری 1396 سطح