ضمانت بیمه نامه های بیمه های زندگی


اگر شرکت بیمه تا چند سال آینده ورشکسته شود یا به هر صورت این شرکت بیمه وجود نداشته باشد تکلیف بیمه گذاران بیمه عمر چه خواهد بود؟ این سوال همواره یکی از سوالات مهم و اساسی دارندگان بیمه عمر می باشد. در این مقاله با ارائه آیین نامه ها و ماده های قانون بیمه مرکزی جمهوری اسلامی پاسخ کاملی برای این سوال بدهیم:

ماده ۳۷ قانون بیمه مرکزی:
این ماده قانون بیمه مرکزی نشان می دهد که تمامی شرکتهای بیمه خصوصی و دولتی، تحت نظارت مستقیم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی هستند و ثبت و تأسیس آنها فقط با مجوز بیمه مرکزی ممکن است . همچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدى در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمه‏ اى که به ثبت رسیده باشند، حتما با انجام موافقت بیمه مرکزى جمهوری اسلامی می باشد.

ماده ۶۰ قانون بیمه مرکزی:

اموال شرکتهای بیمه همچنین تمامی ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ قانون تأسیس بیمه و بیمه گری و و سی و دو قانون بیمه، تضمین حقوق و مطالبات بیمه‏