قوانین خودرو نامتعارف


آشنایی با مفهوم خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو متعارف

 

 

آشنایی با مفهوم خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو متعارف 

تبصره 3 ماده 8 قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395  :

خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره 4 ماده 8 قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 :

منظور از خودرو متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود باشد.