باشگاه مشتریان

در راستای  اصل مشتری مداری و با ایمان به این مهم که مشتریان ،سرمایه های اصلی ما هستند:

شرکت خدمات بیمه ای زندگی برتر بخشی از بودجه تبلیغاتی سالانه خود را به عنوان هدیه خرید ،هدیه تولد و سایر امتیازات به صورت مستقیم به مشتریان خود اختصاص میدهد.

قوانین

  1. درصد خرید هدیه نقدی:در ازای خرید نقدی ی پرداخت الکترونیکی در هر فاکتور محسبه و منظور میگردد.
  2. درصد خرید غیر نقدی:در ازای خرید با بن،حواله ویا ....در هر فاکتور محاسبه ومنظور میگردد.
  3. در خریدهایی که مشتری به صورت ترکیبی (نقدی و غیر نقدی)خرید نموده شارژ کاربری بر ا ساس حجم تفکیکی و مطابق بند های فوق محاسبه ومنظور میگردد.
  4. مانده کاربری را میتوان در شرکت خدمات بیمه ای زندگی برتر جهت خرید کلیه بیمه نامه ها بدون محدودیت استفاده نمود.
  5. با توجه به نوع اشتراک مشتریان ،هر ساله و متناسب با نوع اشترک مشتری ،مبلغی به عنوان هدیه تولد در کارت اعتباری شارژ میگردد که نیاز می باشد در کاربری خود در قسمت تنظیمات تاریخ تولد ثبت شود.

نکات قابل توجه در مورداستفاده از باشگاه مشتریان

  1. اعتبار قابل تبدیل به وجه نقد ،بن وحوال خرید نمیباشد و مدت اعتبار هر شارژ تا دو سال بعد از تاریخ شارژ خرید می باشد.
  2. جهت اطلاع از میزان اعتبار به وب سایت شرکت خدمات بیمه ای زندگی برترمراجعه نمایید.
  3. مشتر ی گرامی جهت تسریع در امر خرید قبل از ماجعه به شرکت از رمز خود از طریق وب سایت مطلع باشید.مشتر ی گرامی،شماره تلفن همراه ارائه شده در فرم اشترام شما کانال اصلی ارتباطی بین شزکت و شما را به امور مشتریان اطلاع یا از طریق وب سایت اصلاح نمایید تا شرکت آخرین خدمات (شامل تخفیفات،امتیازات و تسهیلات ویژه مشتریان )را در اسرع وقت به اطلاع شما برساند
  4. در حفظ و نگهداری رمز اختصاصی خود کوشا باشید.