سینا

مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد."
خيابان ميرداماد نبش نفت شمالي پلاك ۲۲۵ آدرس : بيمه سينا   سهامي
۳۰-۲۲۹۱۶۰۱۱ شماره تلفن :
۸۸۷۱۷۸۲۵ نمابر:
۸۸۷۰۹۶۵۴ روابط عمومي:
www.sinainsurance.com آدرس سايت :