کار آفرین

مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد."
  آدرس : بيمه كارآفرين سهامي
۴۲۵۶۳۰۰۰ شماره تلفن :
۸۸۷۲۳۸۲۳ نمابر:
۸۸۷۰۶۵۹۶ روابط عمومي:
www.karafarin-insurance.ir آدرس سايت :