آسیا

 
تهران، خيابان طالقاني، شماره ۳۱۰ آدرس : بيمه آسيا    سهامي
۸۷۰۷-۸۸۹۱۴۰۰۱-۸ شماره تلفن :
۸۸۹۰۰۰۷۸ نمابر:
۷ـ ۸۸۹۰۰۰۷۶ روابط عمومي:
www.bimehasia.ir

آ