اتكائي ايرانيان

صرفاً به شرح ذيل‌الذكر مورد تأييد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد."
تهران – خيابان ملاصدرا– خيابان شيراز شمالي - خيابان زاينده رود - پلاك ۵ كد پستي ۱۹۹۱۶۳۴۴۹۱ آدرس : بيمه اتكائي ايرانيان سهامي
۸۸۶۲۸۶۱۱-۱۶ شماره تلفن :
۸۸۶۲۸۶۱۷ نمابر:
  روابط عمومي:
www.iranianre.com آدرس سايت :