سرمد

 
تهران بلوار آفريقا تقاطع خيابان اسفنديار نبش خيابان آرش غربي پلاك ۱۱۳ كدپستي ۴۳۱۵۹-۱۹۱۷۷ آدرس : بيمه سرمد سهامي
۴۳۹۶۳ شماره تلفن :
۸۸۶۵۷۵۰۷ نمابر:
۴۳۹۵۴۱۰۷ روابط عمومي:
sarmadins.ir