بیمه ایران

 
مركزاصلي شركت درتهران،ونك، خيابان شيراز جنوبي، خيابان برزيل غربي، پلاك ۵۱ ،كد پستي:۱۹۱۴۸۳۵۸۵۱ آدرس : بيمه ايران   سهامي
۸۶۷۱۱۰۰۰ -۰۹۶۶۸ شماره تلفن :
  نمابر:
۸۶۷۱۱۲۰۲ روابط عمومي:
www.iraninsurance.ir آدرس سايت :