نوین

صرفاً به شرح ذيل‌الذكر مورد تأييد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد."
ميدان مادر - خيابان بهروز - نبش خيابان يكم - پلاك ۱۱ آدرس : بيمه نوين سهامي
۵۳-۲۲۲۵۸۰۴۶ شماره تلفن :
۲۲۹۲۳۸۴۶ نمابر:
۲۲۲۷۱۷۳۱ روابط عمومي:
www.novininsurance.com آدرس سايت :