کتاب الفبای بیمه

شرکت خدمات بیمه ای زندگی برترو کارگزاری رسمی بیمه ایساتیس پویا  به موجب رسالت اجتماعی خود با انجام تحقیقات ، آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با صنعت بیمه در جهت تسهیل ، بهبود و گسترش حضور جامعه در بیمه تلاش می کند. تا از این طریق بتواند مقوله آموزش جامعه را به شکل متمرکز، نظام مند و هماهنگ ایجاد کند. بر این اساس کتابی که تدوین گردید با همکاری مدیران و کارشناسان کارگزاری رسمی بیمه ایساتیس پویا  ، تهیه شده است.
جهت دریافت کتاب میتوانید با شماره ۸۸ ۰۰ ۲۲ ۳۵ ۰۳۵ تماس حاصل یا عدد ۸ را به شماره پیامک ۳۰۰۰۱۵۲۶ ارسال نمایید