اموال منقول وغیر منقول

اموال منقول وغیر منقولتعریف اموال منقول وغیر منقول:
منظور از اموال، به طور كلي عبارت است از ”چيزي (عيني و مادي) كه بتواند جزو دارايي كسي به شمار آيد و قابل ارزيابي به پول باشد.”
بطور كلي اموال به دو دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از :
1⃣منقول : به كليه اموالي كه به سهولت قابليت انتقال و جا به جايي داشته و عيناً قابل قبض و اقباض باشد مانند وجه نقد يا اوراق بهادار سريع النقد،سپرده سرمايه گذاري بلندمدت، كالا، جواهرات، وسايل كار، ماشين آلات، كشتي، هواپيما و... اطلاق مي شود.
2⃣غير منقول : عبارت از اموال مادي است كه به دليل جنبه ذاتي يا بنياني آن ها كه ناشي از وابستگي آن به زمين مي باشد، عملاً غير قابل انتقال بوده يا انتقال آن ها موجب تضييع ارزش يا كيفيت آن ها مي گردد مانند: املاك (خانه، دفتركار، كارگاه) مستحدثات و منصوبات تاسيسات، ماشين آلات و . . .