ضمانت بیمه نامه های بیمه های زندگی

ضمانت بیمه نامه های بیمه های زندگیاگر شرکت بیمه تا چند سال آینده ورشکسته شود یا به هر صورت این شرکت بیمه وجود نداشته باشد تکلیف بیمه گذاران بیمه عمر چه خواهد بود؟ این سوال همواره یکی از سوالات مهم و اساسی دارندگان بیمه عمر می باشد. در این مقاله با ارائه آیین نامه ها و ماده های قانون بیمه مرکزی جمهوری اسلامی پاسخ کاملی برای این سوال بدهیم:

ماده ۳۷ قانون بیمه مرکزی:
این ماده قانون بیمه مرکزی نشان می دهد که تمامی شرکتهای بیمه خصوصی و دولتی، تحت نظارت مستقیم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی هستند و ثبت و تأسیس آنها فقط با مجوز بیمه مرکزی ممکن است . همچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدى در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمه‏ اى که به ثبت رسیده باشند، حتما با انجام موافقت بیمه مرکزى جمهوری اسلامی می باشد.

ماده ۶۰ قانون بیمه مرکزی:

اموال شرکتهای بیمه همچنین تمامی ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ قانون تأسیس بیمه و بیمه گری و و سی و دو قانون بیمه، تضمین حقوق و مطالبات بیمه‏ گذاران، بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان است و درصورت انحلال یا ورشکستگى یک شرکت بیمه، بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران، حق تقدم دارند. در میان رشته‏ هاى مختلف بیمه، حق تقدم با بیمه عمر است.

(این ماده قانونی نشان می دهد که درصورت انحلال یا ورشکستگى یک شرکت بیمه تمامی تعهدات بیمه نامه های آن شرکت به عهده بیمه مرکزی می باشد. این ماده نیز به این مطلب اشاره دارد که درصورت ورشکستگی یک شرکت بیمه، حق و حقوق بیمه گذاران عمر، در رأس تمامی بدهکاری های آن شرکت قرار دارد و شرکت ورشکسته، قبل از تسویه هرگونه بدهی “حتی بدهی به دولت یا بدهی به بانکها یا بدهی به کسانیکه از آن شرکت چک یا سفته یا هرگونه اوراق بدهی آور دیگری دارند” تقدم دارد.)

 

ماده ۷۱قانون بیمه مرکزی:

کلیه شرکتهای بیمه که در ایران فعالیت می نمایند باید ۵۰% در رشته بیمه‏ هاى زندگى (شامل بیمه عمر و سرمایه گذاری) و ۲۵% در سایر رشته‏ ها از معاملات بیمه‏ اى مستقیم خود را نزد بیمه مرکزى جمهوری اسلامی بیمه اتکایى نمایند.

(این ماده قانونی نشان می دهد که ۵۰% از حق‌بیمه‌ هایی که شرکت بیمه بابت بیمه عمر از بیمه گذاران خود دریافت می کنند ، مستقیما به حساب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی واریز می‌شود. درقبال ۵۰ درصدی که بیمه مرکزی دریافت می کند، مکلف است تا درصورت متضرر شدن آن شرکت بیمه، به نسبت حق بیمه های دریافتی، به صورت اتکایی عمل نموده و تا سهمی مشخص از ضرر و زیان را جبران کرده تا از ورشکستگی شرکت بیمه مزبور جلوگیری نماید).

در حالت کلی بر اساس شرایط بیمه عمر این ضمانت همیشه بر روی بیمه عمر منظور شده است حتی در استعلام بیمه عمر در جدول بیمه عمر هم میزان این ضمانت محاسبه شده و در ستون سود تضمینی در یک ستون در جدول بیمه نامه آورده می شود.