سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه گر تا سال 96

سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه گر تا سال 96بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سطح توانگری شرکت های بیمه را در سال 1396 اعلام کرد که بر اساس آن 14 شرکت در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند و می توانند از عهده ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران برآیند.

شرکت بیمه نسبت توانگری 1391 نسبت توانگری 1392 نسبت توانگری 1393 نسبت توانگری 1394 نسبت توانگری 1395 نسبت توانگری 1396 سطح توانگری
ایران 97 119 82 51 40 28 4
کارآفرین 120 130 103 100 113 110 1
آسیا 55 104 90 100 100 100 1
البرز 159 143 101 107 102 101 1
ملت 272 241 204 217 232 221 1
سامان 108 114 113 132 146 121 1  
پاسارگاد 251 113 105 115 118 129 1
نوین 86 71 91 78 33 122 1
ما - - - 339 194 236 1
سرمد - - - - 366 174 1
اتکایی ایرانیان 1284 1288 840 870 738 660 1
دانا 63 111 102 111 86 - 2
معلم 35 40 101 78 76 70 2
پارسیان 67 92 102 108 100 - 2
رازی 146 94 166 138 100 70 2
کوثر 501 92 63 76 104 - 2
سینا 102 159 91 84 77 91 2
آسیا - - - 95 179 82 2
دی 167 42 74 13 71 - 4
میهن 446 118 56 43 58 46 4
آرمان - - - 130 87 - در دست بررسی
امید 803 492 235 108 135 118 1
ایران معین 575 520 586 577 589 344 1
آسماری - - - 177 150 132 1
اتکایی امین 1633 1509 1513 1636 1801 784 1
حافظ 208 193 141 105 36 -27 5