نمایندگان بیمه باید در انتخاب شرکت بیمه گر بیشتر دقت کنند

نمایندگان بیمه باید در انتخاب شرکت بیمه گر بیشتر دقت کنندبیمه گذاران خرد مخصوصا در شهرستانها به اسامی تابلوی دفتر نمایندگی بیمه ها کمتر توجه می کنند،آنها حتی نام مدیرعامل ،میزان توانگری مالی ،سهم بازار و سوابق پرداخت خسارت شرکت بیمه و... را شاید ندانسته باشند.
بیمه گزاران خرد بر اساس نوع برخود، صداقت،خوش نامی و پیشینه خانوادگی نماینده بیمه اعتماد می کنند و  ریسکهای خود را به وی واگذار می کنند.
باید قبول کرد که دود تصمیمات استراتژیک اشتباه ، بیشتر به چشم نماینده های بومی می رود تا مدیرانی که به راحتی صندلی مدیریت خود را بین شرکت های مختلف جابه جا می کنند.